ÖLFF:s representantskapsmöte 2018

Handlingar och föredragningslista inför ÖLFF:s representantskapsmöte den 7 december 2018.

Här nedan finns de samlade dokumenten till ÖLFF:s Representantskapsmöte som äger rum den 7 december 2018 (Örebro läns Fotbollförbunds egna förslag). Samtliga handlingar utsänds bilagt på remiss t.o.m. den 30 november för yttrande inför representantskapsmötet. Ev. yttrande skickas till kansli@olff.se. Anmälan av föreningsrepresentanter till Örebro läns Fotbollförbunds representantskapsmöte ska senast ske den 5 december 2018.

Kallelse/Fullmakt representantskapsmöte

FÖREDRAGNINGSLISTA 2018

1. Representantskapet som beslutande myndighet
1.1 Sammanträdets öppnande
1.2 Sammanträdets behöriga utlysande

2. Upprop

3. Val av
3.1 Ordförande på mötet
3.2 Sekreterare på mötet
3.3 2 justerare att jämte ordföranden justera protokollet

4. Informationsärenden
4.1 Rapport från SvFF:s Representantskap
4.2 Spelformer. Bestämmelser och Spelregler 2019
4.3 Parafotboll
4.4 Samsyn andra idrotter

5. Motioner
Inga motioner finns inlämnade från föreningarna

6. Örebro läns Fotbollförbunds egna förslag
6.1 Reglering gällande underåriga spelare i damfotbollen. Se Bilaga 1.
6.2 Förslag till serieindelning Div. 4-5 Herrar och Div. 2 damer 2019 samt Tävlingsregler för Div. 2 Svealand damer 2019. Se Bilaga 2.
6.3 Reglera spel i rätt åldersklass fr.o.m. 14 års lag 2019. Se Bilaga 3.
6.4 Policy/Riktlinjer ungdomsfotbollen fr.o.m. 2019, Se Bilaga 4.
6.5 Förslag till förändringar TB och RB 2019 (ÖLFF). Se Bilaga 5.

7. Representantskapets rapport

8. Avslutning

OBS! TB och RB 2019 skickas ut i sin helhet efter SvFF:s och ÖLFF:s representantskap under januari-månad. Samtliga handlingar utsänds bilagt på remiss t.o.m. den 30 november för yttrande inför representantskapsmötet. Inga andra frågor än vad som anges i de bifogade handlingarna och inga nya yttranden i frågorna som inkommer efter den 30 november kan tas upp till beslut. Representantskapsmötet fungerar också som ett informationsmöte och självklart är det tillåtet att ta upp och ställa frågor till ÖLFF:s styrelse och kommittéer.