Vill du arbeta inom förbundets verksamhet?

Utvecklingskommittén inom Örebro Läns Fotbollförbund söker intresserade som vill arbeta inom förbundets verksamhet. Vi söker personer som vill jobba med tränarutbildning, barn- och ungdomsfotboll och/eller förbundets lägerverksamhet. Skicka in intresseanmälningar senast den 30 januari 2013.
Klicka på rubriken ovan för att läsa mer

Utvecklingskommittén håller på med en omorganisation och vill därför få ytterligare intresserade och kunniga personer att vara delaktiga i vår verksamhet.

Ordföranden i kommittén utses av styrelsen. Övriga funktioner tillsätts av kommittén.

Utvecklingskommittén har följande övergripande mål:

 • Alla fotbollsledare skall ges möjlighet till utbildning i den omfattning och med den kvalitet som krävs för att på ett fullgott sätt fullgöra uppdragen.
 • Intresserade, ambitiösa och talangfulla ungdomsspelare (pojkar o flickor 12 – 17 år) skall ges möjlighet till utbildning i den omfattning och med den kvalitet som krävs för att utvecklas som spelare, i såväl individuell teknik, spelförståelse, speluppfattning och taktik som lagtaktik samt inte minst i god kamratanda.
 • Vi ska aktivt verka för att idrotten i allmänhet och fotbollen i synnerhet ges en naturlig plats i skolverksamheten för att dels tillvarata ett folkhälsoperspektiv och dels för att skapa bättre förutsättningar för distriktets elitverksamhet.
 • Vi ska tillsammans med SISU utveckla den fungerande arbetsmodellen för att utveckla kunskapsnivån i distriktet.
 • Vi ska under de kommande åren utarbeta former för fortbildningar för förbundets förbundskaptener, kursinstruktörer och kommittéledamöter. Vi ska tillsammans med SISU skapa förutsättningar för en administrativ utbildning för förtroendevalda, kanslipersonal och annan administrativ personal i föreningarna. Vi ska utforma en modell, ett förslag till innehåll samt en handlingsplan för det fortsatta arbetet.
 • Vi ska också under de kommande åren aktivt följa distriktets spelarutveckling i förhållande till de nationella och internationella kraven och utvecklingen för att på så sätt utforma en spelarutbildning i distriktet som ger ännu bättre verksamhet, både vad avser landslagsaktuella spelare men även resultatmässigt för 15- och 16-årsgrupperna.
 • Vi ska arbeta för aktiviteter som främjar jämställdheten men också försöka att vid rekrytering ta hänsyn till ett jämställdhetsperspektiv om sådant är möjligt.
 • Vi ska arbeta nära Svenska Fotbollförbundets Riksinstruktörer och använda deras kunskaper i vår egen verksamhet, både tränarutbildningar och spelarutveckling.

Den totala utbildningen är det viktigaste instrumentet för att få kunskap, insikt och förståelse för fotbollens mångsidighet. Grunden i utbildningen bör i hög grad vara inriktad på frågor rörande målsättning, ideologi, planering och föreningsteknik.

Kvalitet och kvantitet är två viktiga begrepp inom utbildningen. Fotbollens olika förutsättningar på olika håll i länet har visat sig ställa krav på såväl intern och extern utbildning, där utbildning lokalt på orten eller i föreningen är den viktigaste delen. Det är också av vikt att utbildningen är anpassad till lokala förhållanden och behov.

Utbildningsverksamheten ska ses i ett helhetsperspektiv med föreningsutveckling, tränarutbildning och tränarutveckling, spelarutbildning och spelarutveckling som olika områden som ska harmoniseras och "gå hand i hand" med varandra.

Utvecklingskommitténs arbetsuppgifter består av frågor i områden såsom spelarutveckling, spelarutbildning, tränarutbildning, fortbildningar, skolfotboll, föreningsutveckling, ungdomsfrågor, zonverksamhet, distriktslagsverksamhet. Kommittén ansvarar för anställandet av Spelarutbildare. Kommittén ansvarar också för fördelning av medel inom ramen för idrottslyftet. .

Önskvärda kvalifikationer

För samtliga uppdrag är det viktigt:

 • Att vara ett föredöme för förbundets verksamhet
 • Att ha goda personliga egenskaper
 • Att ha ett intresse för uppdraget
 • Att vara medveten om att du företräder förbundet och inte dig själv eller din förening

Vi söker därför personer till följande uppdrag:

Ansvarig för barn- och ungdomsfotboll

Arbetsuppgifterna är att:

 • Ansvara för att arrangera fortbildningar med inrikting på Barn- och Ungdomsfotboll där avsikten är att dels ha gemensamma föreläsningar och dels ha gruppvisa diskussioner inom olika områden – bör eventuellt vara en samverkan med TK och DK för att täcka in hela distriktets fotboll
 • Ansvara för kontakter med Svenska Fotbollförbundet i frågor om barn- och ungdomsfotboll
 • Ansvara för marknadsföring av materialet Fotbollens spela, lek och lär – alla barn- och ungdomsledare ska ha kännedom om "Fotbollens spela, lek och lär" och föreningens barn- och ungdomspolicy – ska ske i samverkan med Tränarutbildning och Spelarutbildning

Mål och visioner

 • Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska, fotbollskunskaper och sociala förutsättningar (vid vilken ålder kan nivågruppering inledas?)
 • Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse
 • Ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former där övergången från barn- till ungdomsfotbollen sker succesivt
 • Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning
 • Lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra till rent spel
 • Erbjudas en allsidig träning
 • Skapa en arbetsgrupp under kommittén

Ansvarig för tränarutbildning/fortbildning

Arbetsuppgifterna är att:

 • Tillsammans med ansvarig tjänsteman och distriktsinstruktör planera förbundets tränarutbildningsverksamhet.
 • Se till att det arrangeras årliga kursinstuktörsfortbildningar för befintliga instruktörer
 • Ansvara för att vi har en tillräckligt stor instruktörspool som täcker behovet
 • Föreslå och/eller arrangera fortbildningar m.m. för våra föreningars tränare m.m.

Mål och visioner

 • Att få fler att utbilda sig inom idrotten fotboll.
 • Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse
 • Skapa forum för utveckling av tränare och ledare (fortbildningar, träffar, nätverk) m.m.

Ansvarig för lägerverksamheten

Arbetsuppgifterna är att:

 • Samordna våra utbildningsläger i fotboll för spelare 12-15 år.
 • Planera innehåll på våra läger tillsammans med SU, UK och andra utvalda.
 • Kontakt mellan arrangörsförening, fotbollförbund och lägerledare.
 • Hjälpa till med tillsättning av ledare till vår lägerverksamhet

Mål och visioner

 • Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse.
 • Utveckla ledare genom vår lägerverksamhet
 • Skapa en tydlighet i våra lägerarrangemang

INTRESSEANMÄLAN
Lämna din intresseanmälan senast den 30 januari 2013 till daniel@olff.se

Ersättning
För samtliga uppdrag erbjuder vi arvode inkl. reseersättning för varje träff/möte. Du erhåller även lämpliga förbundskläder för uppdraget.